Αναμενόμενα αποτελέσματα

Πρωτόκολλο διαχείρισης ολικής ποιότητας βόειου κρέατος μέσα από μια παραγωγική διαδικασία που εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής που πρόσφατα υιοθετήθηκε από την ΕΕ (from stable to table) και σύμφωνα με τις αρχές υγείας και ευζωίας των ζώων.

Μοντέλο πρόβλεψης της ποιότητας του μοσχαρίσιου κρέατος με βάση αντικειμενικούς δείκτες. Θα δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων σχετικά με τις μεθόδους πάχυνσης και το βέλτιστο βάρος σφαγής των μόσχων, τα αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων του κρέατος και της αποδοχής του βάσει φυσικοχημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών.

Μοντέλα συσχετίσεων μεταξύ γεύσης και τρυφερότητας του κρέατος και βιοχημικών δεδομένων.

Μοντέλα συσχετίσεων σε ότι αφορά το μυϊκό προφίλ του παραγόμενου μοσχαρίσιου κρέατος και την ποιότητα του σφαγίου με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του.

Πλήρης οικονομοτεχνική μελέτη για την εμπορικότητα των προϊόντων δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων με ανάδειξη της ταυτότητας και της ποιότητας του παραγομένου κρέατος.

Απόδοση ταυτότητας και πιστοποίησης στην ελληνική κρεοπαραγωγο βοοτροφία με την είσοδο στην αγορά ενός ποιοτικού πιστοποιημένου κρέατος. Ταυτόχρονα, η κάλυψη ενός μέρους της αγοράς που αποτελείται από απαιτητικούς καταναλωτές που αναζητούν ξεχωριστά προϊόντα ζωικής προέλευσης όσον αφορά την ποιότητα, την υγιεινή, τη νωπότητα και τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά, καθώς και καταναλωτές που δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις συνθήκες εκτροφής των ζώων (τήρηση των αρχών υγείας και ευζωίας).

Προώθηση των αρχών υγείας και ευζωίας των ζώων με την υιοθέτηση φιλικών προς τα ζώα πρακτικών στην εκτροφή και ιδιαίτερα, στη διατροφή τους, με την ενσωμάτωση ειδικών προσθετικών που βασίζονται σε αρωματικά φυτά και εκχυλίσματα αυτών.

Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο BellasQualityMeat;
Μετάβαση στο περιεχόμενο