Αντικείμενο επένδυσης

Αντικείμενο του έργου είναι ένα ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης και πιστοποίησης παραγωγής βόειου κρέατος από μόσχους κρεοπαραγωγών φυλών αλλά και μόσχους που προέρχονται από εκτροφές γαλακτοπαραγωγών αγελάδων.

Θα γίνουν διάφοροι πειραματισμοί πάχυνσης βοοειδών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Μπέλλα – Λούρου ΟΕ. Θα καταρτιστούν ειδικά σιτηρέσια και ειδικά μίγματα προσθετικών (ιχνοστοιχεία και βιταμίνες) ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση του γενοτύπου με ταυτόχρονη παραγωγή κρέατος με διακριτά οργανοληπτικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, στόχος των πειραματισμών θα είναι να παραχθεί οικονομικά αξιοποιήσιμο προϊόν (κρέας αλλά και κρεατοσκευάσματα).

Το έργο προσεγγίζει το θέμα της πάχυνσης βοοειδών με την ευρεία έννοια της «ολικής ποιότητας» με δράσεις που ανήκουν στο πεδίο της παραγωγής, της μεταποίησης και της στρατηγικής για την εμπορικότητα του παραγόμενου κρέατος.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει άμεση και αμφίδρομη σχέση με το διαθέσιμο ζωικό υλικό, τις σφαγειοτεχνικές και μεταποιητικές υποδομές της εταιρείας Βιομηχανικό Σφάγειο Ημαθίας ΑΕΒΕ, οι οποίες υποστηρίζουν το σχεδιασμό για βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων και αποτελούν το δομικό στοιχείο για την ταυτότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Η ομάδα του έργου αποτελείται από δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το Βιομηχανικό Σφάγειο Ημαθίας ΑΕΒΕ και Μπέλλα – Λούρου ΟΕ και έναν ερευνητικό φορέα, το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, με σημαντική ερευνητική και επιστημονική εμπειρία στο αντικείμενο του προτεινόμενου έργου.

Για την υλοποίηση του έργου ο υπεργολάβος Qlab IKE, διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων, με βασικό προσανατολισμό στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του αγροτο- διατροφικού κλάδου θα αναλάβει τις εργαστηριακές αναλύσεις και την τεχνοοικονομική αξιολόγηση του έργου.

Η υφιστάμενη κατάσταση

Ο κλάδος παραγωγής βόειου κρέατος στην Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση. Από το 2005, το κόστος εκτροφής παχυνόμενων μόσχων έχει αυξηθεί σημαντικά (14% για τα Ευρωπαϊκά συστήματα εκτροφής) και παρά τις κοινοτικές επιδοτήσεις το εισόδημα για τον κτηνοτρόφο παραμένει χαμηλό σε σχέση με άλλα συστήματα γεωργικής παραγωγής.

Ο κλάδος της κρεοπαραγωγού βοοτροφίας στην Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια και μπορεί να καλύψει μόλις το 15-25% των αναγκών σε βόειο κρέας, συμπεριλαμβανομένων των μοσχαριών που εισάγονται για πάχυνση από χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταθερή πηγή εγχώριου ζωικού υλικού αποτελούν οι αρσενικοί μόσχοι της φυλής Holstein.

Σε ότι αφορά την εμπορία του κρέατος, για τον καταναλωτή το κυριότερο κριτήριο αγοράς είναι η τιμή, αλλά σημαντική επίδραση έχουν και άλλοι παράγοντες όπως η ευζωία των ζώων, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κρέατος, η προέλευση του, η θρεπτική του αξία καθώς και η ποιότητα κατά την κατανάλωση.

Παρά ταύτα, θετικά ή ανασταλτικά, η προσδοκώμενη ποιότητα κατά την κατανάλωση αποτελεί κριτήριο αγοράς και είναι ένα ενδογενές ποιοτικό χαρακτηριστικό του βόειου κρέατος, το οποίο με τις κατάλληλες μετρήσεις φαίνεται ότι μπορεί να προβλεφθεί. Η δυσκολία στον ακριβή προσδιορισμό της ποιότητας στην αλυσίδα παραγωγής του μοσχαρίσιου κρέατος έγκειται στο ότι δεν αφορά ένα προϊόν αλλά τρία (το ζώο, το σφάγιο και το τεμάχιο κρέατος), με αποτέλεσμα τα χαρακτηριστικά τα οποία θεωρούνται επιθυμητά να αλλάζουν σε κάθε στάδιο.

Αλλά, καθώς υπάρχει ένας τελικός αποδέκτης, ο καταναλωτής, η ποιότητα οφείλει να χαρακτηριστεί από τις δικές του ανάγκες. Στην Ελλάδα, το παραγόμενο βόειο κρέας είναι κοινότυπο χωρίς καμία διαφοροποίηση και με παντελή έλλειψη τυποποίησης και «ταυτότητας» με αποτέλεσμα την χαμηλή εμπορική του αξία.

Μεθοδολογία υλοποίησης

Εργασιακή ενότητα 1

Κατά την πρώτη εργασιακή ενότητα θα γίνει η επιλογή του ζωικού υλικού, θα σχεδιαστεί η πειραματική εκτροφή, θα οριστούν οι ομάδες-μεταχείρισης, θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία πάχυνσης της οποίας τα αποτελέσματα στην ποιότητα του κρέατος θα διερευνηθούν κατά την τρίτη εργασιακή ενότητα.

Εργασική ενότητα 2

Κατά την δεύτερη εργασιακή ενότητα θα γίνει η σφαγή των ζώων κάτω από τις προβλεπόμενες συνθήκες και η ποιοτική κατάταξη των τεμαχίων τους με το αυστραλιανό σύστημα ποιοτικής κατάταξης (MSA Meat Standards Australia).

Εργασιακή ενότητα 3

Η τρίτη εργασιακή ενότητα περιλαμβάνει τις εργαστηριακές αναλύσεις και την ποιοτική αξιολόγηση των τεμαχίων κρέατος φυσικοχημικά και οργανοληπτικά τα οποία θα προκύψουν από τη δεύτερη εργασιακή ενότητα.

Εργασιακή ενότητα 4

Κατά την τέταρτη εργασιακή ενότητα, θα πραγματοποιηθεί επιχειρηματική και οικονομική αξιολόγηση όλων των δεδομένων και των αποτελεσμάτων του έργου ώστε να αξιολογηθεί με οικονομικούς όρους το νέο προϊόν και να αναπτυχθεί το επιχειρηματικό σχέδιο της επένδυσης.

Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο BellasQualityMeat;
Μετάβαση στο περιεχόμενο