Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Βιομηχανικό Σφάγειο Ημαθίας Α.Ε.Β.Ε.

Η εταιρία βρίσκεται στο Ταγαροχώρι Βέροιας του Ν. Ημαθίας και ασχολείται με την εισαγωγή, πάχυνση και εμπορία βοοειδών από το 1950, ενώ ταυτόχρονα ασχολείται με την εμπορία κρεάτων. Η εταιρία [...]

Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Ιωάννα Μπέλλα – Αικατερίνη Λούρου Ο.Ε.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε από τις Ιωάννα Μπέλλα και Αικατερίνη Λούρου και έχει την μορφή ομόρρυθμης επιχείρησης. Σκοπός της ίδρυσής της ήταν ανάπτυξη γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας και παραμένει [...]