Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Qlab

 In Ανακοινώσεις, Νέα

Η εταιρεία QLAB ΙΚΕ θα συμβάλει στην παροχή́ συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της καινοτομίας, ελέγχοντας παράλληλα και όλες τις κρίσιμες παραμέτρους της επένδυσης.

Η Qlab είναι ένα διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων, με βασικό προσανατολισμό στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του αγροτο- διατροφικού και βιο-ενεργειακού κλάδου, διαθέτοντας σύγχρονο εξοπλισμό και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό στους τομείς χημικών, εδαφολογικών, γεωπονικών και μικροβιολογικών αναλύσεων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2012 από μία ομάδα έμπειρων και καταξιωμένων επιστημόνων, στην Ιωνία Θεσσαλονίκης.

Με συνεχείς επενδύσεις σε εξοπλισμό, οργάνωση, τεχνογνωσία και στελεχιακό δυναμικό, η Qlab αναπτύσσεται σταθερά, εμπλουτίζοντας συστηματικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, αποτελώντας έναν αξιόπιστο συνεργάτη και σύμβουλο. Η Qlab αποτελεί διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων από το 2014 με αριθ. πιστ. 909-3 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025:2017 από το Ε.ΣΥ.Δ. για την τεχνική ικανότητα δοκιμών που ανήκουν στο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής Διαπίστευσής του (ΕΠΕΔ). Έχει πιστοποίηση εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας από το 2015 για τις υπηρεσίες που παρέχει σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. Επίσης έχει καθιερώσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου EΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.

Συμμετέχει με ετήσιο πρόγραμμα σε διεργαστηριακά σχήματα δοκιμών όπως SCHEMA του ΓΧΚ, QMS, AQUACHECK της LGC- PT, FAPAS και VETQAS που αποδεικνύουν την υψηλού επιπέδου ικανότητα δοκιμών που διαθέτει. Διαθέτει διαπιστεύσεις στις μεθοδολογίες των βασικότερων χαρακτηριστικών ποιοτικών παραμέτρων για τον έλεγχο των υγρών αποβλήτων, βιομηχανικών λυμάτων και νερών. Tο μικροβιολογικό τμήμα του εργαστηρίου καλύπτει όλο σχεδόν το φάσμα των μικροοργανισμών που απαντώνται στα τρόφιμα χρησιμοποιώντας διαπιστευμένες μεθοδολογίες κλασικής μικροβιολογίας και μοριακές τεχνικές (real time PCR). Στο πεδίο επίσης περιλαμβάνονται διαθρεπτικές δοκιμές σε τρόφιμα και ζωοτροφές αλλά και τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. Τέλος το εργαστήριο διαπιστεύθηκε από τον ΕΣΥΔ και στην δειγματοληψία νερών και υγρών λυμάτων. Επιπλέον πραγματοποιούνται διαπιστευμένες αναλύσεις υψηλής ευαισθησίας (Elisa kits- Eurofins Technologies, Immunolab GmbH) για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση αλλεργιογόνων στα τρόφιμα.

Οι δειγματολήπτες που απασχολεί διαθέτουν γνώση και πρακτική εμπειρία ενώ παρακολουθούν τακτικά εξωτερικές εκπαιδεύσεις και είναι σε θέση να αξιολογήσουν το σημείο όπου πρέπει να ληφθεί ένα δείγμα και στη συνέχεια να κάνουν δειγματοληψία με τον κατάλληλο τρόπο έχοντας στο μυαλό τους την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Εκτός από την κάλυψη των αναγκών της αγοράς στον τομέα των δοκιμών και του ποιοτικού ελέγχου, έχει συσταθεί τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης το οποίο αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πρωτοτύπων και πιλοτικών κατασκευών. Διενεργούνται και συντάσσονται χημικοτεχνικές μελέτες, Life cycle Assessment (LCA), Techno-economic Assessment (TEA), Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) κ.λ.π. Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες από τον σχεδιασμό μέχρι την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των έργων ενώ παράλληλα υιοθετούνται νέες τεχνολογίες σχεδιασμού πρωτοτύπων. Η Qlab έχει μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα αποτελώντας πρώτο αποδέκτη και δημιουργό των καινοτόμων εξελίξεων στον χώρο της έρευνας.

Τρέχει τα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα:

• 3D-BIOFILM: Τεχνολογία 3D εκτύπωσης υλικού βιοαντιδραστήρα (https://3dbiofilm.gr)
• MICSYS: Σύστημα προσδιορισμού μόλυνσης υδάτων βασισμένο σε μικρορροική διάταξη (http://micsys.gr)
• ADDITIVES: Πολυλειτουργικά πρόσθετα βελτιστοποίησης απόδοσης των μονάδων παραγωγής βιοαερίου και των ιδιοτήτων του τελικού χωνεμένου υπολείμματος. (https://additives.gr)
• NH3END: Καινοτόμες τεχνολογίες για την εξάλειψη της τοξικότητας της αμμωνίας στην αναερόβια ζύμωση με σκοπό την αύξηση της παραγωγής του μεθανίου. (https://nh3end.gr)
• EGGWHITEBRAIN: Παραγωγή λειτουργικών προϊόντων με βάση το ασπράδι του αυγού. (https://eggwhitebrain.gr)
• PHOTOsan: Ανάπτυξη και ενσωμάτωση συστήματος εξυγίανσης των μονάδων αναερόβιας χώνευσης με χρήση φωτοκαταλυτικών μεμβρανών. (https://photosan.gr)
• EGGProScience: Μελέτη των ειδικών διατροφικών απαιτήσεων και προτιμήσεων των καταναλωτών διαφόρων ηλικιακών ομάδων για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σειράς προϊόντων λευκώματος του αυγού EGGPRO (https://eggproscience.gr)
• RiceCream: Ανάπτυξη καινοτόμου συνταγής επιδόρπιου παγωτού με βάση υποπροϊόντα ρυζιού. (https://ricecream.gr)
• MASTiN: Ανάπτυξη και εφαρμογή εδώδιμων ενδομαστικών προϊόντων για την βελτίωση της υγείας του μαστού των προβάτων.
• PyroD: Αξιοποίηση προϊόντων πυρόλυσης του στερεού χωνεμένου υπολείμματος από μονάδες βιοαερίου. (https://pyrod.gr)
• THERMO-DIGESTATE: Βελτίωση της αειφορίας εγκαταστάσεων βιοαερίου μέσω ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων αναερόβιας χώνευσης.

Περισσότερα για την Qlab

Μετάβαση στο περιεχόμενο