Κατάταξη των σφαγίων και μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων

 In Ανακοινώσεις, Κρεατοπαραγωγή, Κτηνοτροφία, Πειράματα

Στο πλαίσιο του έργου, επιλεγμένα ζώα φυλής Limousine και Holstein εκτράφηκαν με σιτηρέσια τα οποία αποτελούνται από ζωοτροφές πλούσιες σε φυτικά προϊόντα με αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες.

Στο σφαγείο, με βάση τα συνοδευτικά έγγραφα και την επιτόπου επιθεώρηση, συλλέχτηκαν τα στοιχεία που ενδιαφέρουν για την περεταίρω αξιολόγηση του σφάγιου. Μετά τη σφαγή εκτιμήθηκε η απόδοση σε σφάγιο και έγινε η ποιοτική κατάταξη με βάση το επίσημο σύστημα της ΕΕ καθώς και το αυστραλιανό σύστημα ποιοτικής κατάταξης. Εκτός αυτών εξετάσθηκαν και παράμετροι υγιεινής και ποιότητας του σφάγιου, όπως η επιφανειακή μόλυνση και το pH του σφάγιου.

Κατάταξη των σφαγίων και μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων

Εικόνα 1. Κατάταξη των σφάγιων με το αυστραλιανό σύστημα ποιοτικής κατάταξης.

Πίνακας 1. Αριθμός ζώων και σφάγιων που εξετάστηκαν.

Μετρήσεις και εργαστηριακές δοκιμές Πειραματικά Limousine Μάρτυρες Limousine Πειραματικά Holstein Μάρτυρες Holstein Σύνολο
Συλλογή στοιχείων από 34 34 28 15 111

Από τα σφάγια, εξαιρέθηκε η 9η μπριζόλα η οποία και υποβλήθηκε σε δοκιμές για την εκτίμηση της ποιότητας του κρέατος. Συγκεκριμένα εκτιμήθηκαν φυσικοχημικοί παράμετροι όπως το οπώδες (τρυφερότητα, χυμώδες),  ο χρωματισμός, τα ολικά λιπαρά, οι ολικές πρωτεΐνες και η τέφρα. Τέλος εξετάσθηκαν τα οργανοληπτικά ιδιότητες του κρέατος με δοκιμές γευστικότητας από ομάδα εξεταστών, προκειμένου να εκτιμηθεί η αποδοχή τους από τους καταναλωτές. Οι δράσεις αυτές υλοποιήθηκαν σε περίπου 110 σφάγια, όπως φαίνεται στους πίνακες 2 και 3.

Πίνακας 2. Αριθμός εξετασθέντων δειγμάτων για τις φυσικοχημικές παραμέτρους υπό εξέταση.

Μικροβιολογική εξέταση επιφανείας σφάγιων

(n / %)

Ιστοπαθολογική/ μορφομετρική ανάλυση

(n / %)

Χρωματομέτρηση κρέατος

(n / %)

Εκτίμηση τρυφερότητας κρέατος

(n / %)

Φυσικοχημική ανάλυση κρέατος

(n / %)

Πειραματικά Limousine 34 170% 33 165% 32 160% 32 160% 32 160%
Μάρτυρες Limousine 34 170% 32 160% 34 170% 34 170% 34 170%
Πειραματικά Holstein 28 140% 28 140% 28 140% 28 140% 28 140%
Μάρτυρες Holstein 15 75% 15 75% 15 75% 15 75% 15 75%
Σύνολο 111 139% 108 135% 109 136% 109 136% 109 136%

Κατάταξη των σφαγίων και μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρωνΕικόνα 2. Μέτρηση χρώματος και οπώδους στην μπριζόλα της 9ης πλευράς.

Κατάταξη των σφαγίων και μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρωνΕικόνα 3. Μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων στην μπριζόλα της 9ης πλευράς.

Πίνακας 3. Οργανοληπτικές εξετάσεις μπριζόλας 9ης πλευράς

Ομάδα Αριθμός δειγμάτων Κάλυψη στοχοθεσίας
Limousine πειραματικά 19 95,00%
Limousine μάρτυρες 23 115,00%
Holstein πειραματικά 15 75,00%
Holstein μάρτυρες 0 0,00%
Σύνολο 57 71,25%
Μετάβαση στο περιεχόμενο